+420 774 633 128 info@prodejpoukaz.cz

Ochrana osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je PRODEJPOUKAZ.CZ s.r.o., IČ: 09160159, sídlem Revoluční 1403/28, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen: „správce“).
 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění právní povinnosti, plnění smlouvy, svého oprávněného zájmu či vašeho životně důležitého zájmu, případně Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 2. Správce získal osobní údaje zároveň z těchto zdrojů:

registrační a osobní údaje sdělené subjektem údajů v uživatelském rozhraní webové stránky www.prodejpoukaz.cz nebo jiným způsobem

osobní údaje smluvní strany a ostatních účastníků zájezdu obsažené v dokumentech:

smlouva o zájezdu

potvrzení zájezdu

poukaz na zájezd

smlouva o pojištění

potvrzení o pojištění

odstoupení od smlouvy o zájezdu

IP adresa návštěvníka webové stránky

cookies

 1. Správce zpracovává tyto Vaše běžné osobní údaje:

3.1. Prodávající, resp. Postupitel:

jméno, příjmení

datum narození

trvalé bydliště

registrační údaje: přihlašovací jméno a heslo

telefon

email

č. účtu

a dále:

cestovní kancelář

číslo smlouvy

cena zájezdu

místo zájezdu

termín konání zájezdu

popis zájezdu

 

3.2. Kupující, resp. Postupník

jméno, příjmení

datum narození

registrační údaje: přihlašovací jméno a heslo

trvalé bydliště

telefon

email

číslo účtu

Správce zpracovává tuto zvláštní kategorii osobních údajů:

údaj, zda jsou cesta nebo pobyt obecně vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu, a na žádost zákazníka údaj o vhodnosti cesty nebo pobytu s ohledem na potřeby zákazníka

zvláštní požadavky zákazníka, které pořadatel přijal

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů na základě plnění příkazních smluv uzavřených se subjekty údajů.
 2. Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce, a to zejména z důvodu nutné komunikace se subjektem údajů, a to i za účelem reklamní prezentace správce a dále zejména z důvodu vzájemné právní ochrany správce a subjektů údajů.

 

 1. Zpracování osobních údajů na základě zákonných právních titulů, a to zejména plnění zákonných povinností vůči státu (resp. finančnímu úřadu).

 

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

Realizace prodeje poukaz na zájezd, nebo postoupení smlouvy o zájezdu na základě pokynů prodávajícího a kupujícího (postupitele a postupníka) při realizaci příkazních smluv.

 

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

– po dobu trvání vzájemného smluvního vztahu

– po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 4 let od ukončení smluvního vztahu).

– po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud byl udělen

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

Některé osobní údaje, a to vždy pouze popisné, byť často pseudonymizované, jako místo zájezdu, termín zájezdu, destinace, atp., které budou uveřejněny v inzerátu, jsou přístupné návštěvníkům webu prodejpoukaz.cz. Ostatní osobní údaje jsou předávány pouze osobám účastným na administraci smluvního vztahu a splnění zákonných požadavků (např. účetní kancelář)

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pomocí hesla, antivirového programu a záloh.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Uzavřením smluvního vztahu se správcem osobních údajů potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Poučení pro spotřebitele:

 

Byla-li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání nebo prostřednictvím elektronických prostředků komunikace na dálku Provozovatele:

 1. Máte právo odstoupit od Smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Smlouvy.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy nás musíte o svém rozhodnutí odstoupit informovat. Můžete použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
 3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 4. Odstoupíte-li od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a my jsme s plněním na základě Vaší výslovné žádosti začali před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, uhradíte nám celou sjednanou cenu za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy, bude-li uzavřena smlouva o postoupení pohledávek s druhou smluvní stranou na základě naší aktivity. Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit od Smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Smlouvy, a přitom Provozovatel uzavřel (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) Smlouvu o postoupení pohledávek, zájezdu, nebo poukazu s Kupujícím (resp. Postupníkem).

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Formulář odstoupení od smlouvy

 

 

 

Příjemce:  

PRODEJPOUKAZ.CZ s.r.o., IČ: 09160159,

sídlem Revoluční 1403/28, Nové Město, 110 00 Praha 1

 

Oznamuji, že odstupuji od příkazní smlouvy ve vztahu k následujícímu zájezdu a poukazu o zájezdu:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

Datum uzavření příkazní smlouvy:___________________________________________________________________

Jméno a příjmení příkazce:_____________________________________________________

Adresa příkazce:______________________________________________________________

Souhlasím s vrácením peněz na bankovní účet č.:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________

Podpis příkazce:______________________________________________________________

Datum:________________________

 

 

                                                                                                                                         podpis